30 ΑΚΙΝΗΤΑ
83.599.500 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
5.851.423 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
3,3%LTV
8,3% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
33.919 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ82.928 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
30 ΑΚΙΝΗΤΑ
83.599.500 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
5.851.423 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
3,3%LTV
8,3% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
33.919 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ82.928 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ