36 ΑΚΙΝΗΤΑ
108.230.000 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
6.970.206 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1,1%LTV
8,6% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
51.430 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ82.215 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
36 ΑΚΙΝΗΤΑ
108.230.000 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
6.970.206 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1,1%LTV
8,6% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
51.430 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ82.215 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ