33 ΑΚΙΝΗΤΑ
84.867.500 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
5.870.800 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
3,3%LTV
8,3% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
33.919 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ96.708 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
33 ΑΚΙΝΗΤΑ
84.867.500 € ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
5.870.800 € ΕΤΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
3,3%LTV
8,3% ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
33.919 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΩΝ96.708 τ.μ.ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΩΝ