Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Βασικά Μεγέθη

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ αποτελείται από 36 ακίνητα, συνολικής αγοραίας αξίας 115.368.300€, συνολικού εμβαδού 50.189 τ.μ. και 118.333 τ.μ., κτιρίων και γηπέδων, αντίστοιχα. Το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 6.229.664€ και η συνολική απόδοση των μισθωμένων ακινήτων διαμορφώνεται στο 7%.

Βασικά Μεγέθη Χαρτοφυλακίου
Αριθμός Ακινήτων 36
Αγοραία Αξία (€) 115.368.300
Ετήσιο Μίσθωμα (€) 6.229.664
LTV (%) 1,7%
Απόδοση Μισθωμένων Ακινήτων 7%
Εμβαδόν Kτιρίων (τ.μ.) 50.189
Εμβαδόν Γηπέδων (τ.μ.) 118.333

Σημείωση: Οι αριθμητικές τιμές (εμβαδά, αξίες) που περιλαμβάνονται στους πίνακες και στα διαγράμματα είναι στρογγυλοποιημένες στην πλησιέστερη δεκάδα. Για τα ακίνητα τα οποία περιλαμβάνουν οικόπεδο με κτίσμα, προσμετρώνται στο εμβαδόν μόνο τα τετραγωνικά του κτιρίου.

Η εταιρεία από το 2014 (έτος ίδρυσής της) διευρύνει σταθερά κάθε έτος το χαρτοφυλάκιο της, επενδύοντας σε νέα ακίνητα και αυξάνοντας ταυτόχρονα το μερίδιο συμμετοχής στην αγορά του κλάδου των ΑΕΕΑΠ στον οποίον έχει εισέλθει από το Μάρτιο του 2017.

ΓΡΑΦΗΜΑ: ΠΛΗΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ