Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Βασικά Μεγέθη

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ αποτελείται από 29 ακίνητα, συνολικής αγοραίας αξίας 75.133.167 €, συνολικού εμβαδού 33.919 τ.μ. και 81.628 τ.μ., κτιρίων και γηπέδων, αντίστοιχα. Το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 5.791.328 € και η συνολική απόδοση των μισθωμένων ακινήτων διαμορφώνεται στο 8,3 %.

Βασικά Μεγέθη Χαρτοφυλακίου
Αριθμός Ακινήτων 29
Αγοραία Αξία (€) 75.133.167
Ετήσιο Μίσθωμα (€) 5.791.328
Δανεισμός (€) 3.360.000
Απόδοση Μισθωμένων Ακινήτων 8,3%
Εμβαδόν Kτιρίων (τ.μ.) 33.919
Εμβαδόν Γηπέδων (τ.μ.) 81.628

Σημείωση: Οι αριθμητικές τιμές (εμβαδά, αξίες) που περιλαμβάνονται στους πίνακες και στα διαγράμματα είναι στρογγυλοποιημένες στην πλησιέστερη δεκάδα. Για τα ακίνητα τα οποία περιλαμβάνουν οικόπεδο με κτίσμα, προσμετρώνται στο εμβαδόν μόνο τα τετραγωνικά του κτιρίου.

Η εταιρεία από το 2014 (έτος ίδρυσής της) διευρύνει σταθερά κάθε έτος το χαρτοφυλάκιο της, επενδύοντας σε νέα ακίνητα και αυξάνοντας ταυτόχρονα το μερίδιο συμμετοχής στην αγορά του κλάδου των ΑΕΕΑΠ στον οποίον έχει εισέλθει από το Μάρτιο του 2017.

ΓΡΑΦΗΜΑ: ΠΛΗΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ