Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Διασπορά Μισθωμάτων ανά Κατηγορία Ακινήτων

Τα ετήσια έσοδα από τα μισθώματα προέρχονται κατά:

  • 71,14% από τα ξενοδοχεία,
  • 19,05% από τα καταστήματα και
  • 9,81% από τα βιομηχανικά / βιοτεχνικά ακίνητα και γραφεία

ΓΡΑΦΗΜΑ: % ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ