Εταιρική Διακυβέρνηση //

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η εταιρεία συμμορφούμενη με τις επιταγές του Ν.2778/1999 και του Ν.3873/2010 έχει θεσπίσει και ακολουθεί τον ακόλουθο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης